Skip to main content


Coöperatie & Belangenorgaan

Coöperatie Biest-Houtakker


De Coöperatie Biest-Houtakker heeft als doel het welzijn en de leefbaarheid van Biest-Houtakker te behouden en vergroten. Zo willen we gezamenlijk zaken voor elkaar krijgen die anders voor individuele inwoners van Biest-Houtakker mogelijk onbereikbaar zijn.

We bestaan door en voor meer dan 350 leden . Maar we behartigen het belang voor álle inwoners op vele manieren, bijvoorbeeld door een werkgroep Wonen (nieuwbouw-projecten), een werkgroep Zorg (ouderenzorg, dorpsondersteuner, activiteiten), allerlei vrijwilligers in en rondom de activiteiten bij café Ome Toon en een bestuur dat zich bezighoudt met de coördinatie hiervan.

Ontstaan

Op 26 september 2012 is de Coöperatie Biest-Houtakker opgericht. Dat jaar was door de Verenigde Naties ook uitgeroepen tot het internationaal jaar van de coöperaties. Voor Biest-Houtakker was het vooral het jaar dat de plannen voor een nieuwe accommodatie bij de gymzaal en de verbouwing van de school definitief werden goedgekeurd door de gemeente.

Met de oprichting van de coöperatie wilden we ons als inwoners van Biest-Houtakker samen verenigen. We willen zo in de toekomst gezamenlijk zaken voor elkaar krijgen die anders voor individuele inwoners van Biest-Houtakker mogelijk onbereikbaar zijn.

Samen

Op het gebied van samenwerken hebben we in Biest-Houtakker een lange traditie. Al honderden jaren beheert ‘Afdeling Biest’ de gemeenschappelijke grond van de Gemeynt ten bate van alle inwoners van het dorp. In recenter tijden hebben velen belangeloos meegeholpen aan de bouw en uitbreiding van dorpshuis de Gemeynt.

’t Gebint

Op 15 maart 2014 was het zover, de opening van dorpsgebouw ’t Gebint. Vele vrijwilligers uit Biest-Houtakker, van jong tot oud, hebben hun steentje bijgedragen om de realisatie van deze prachtige nieuwe ontmoetingsplek in Biest-Houtakker mogelijk te maken.

Al vele verenigingen hebben sindsdien hun plekje gevonden in Café Ome Toon en er komen nog regelmatig nieuwe initiatieven bij. Een dorpsgebouw van en voor de inwoners dus!

Maar dat kunnen we niet alleen, we kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken. Dus kun je tappen, klussen, schilderen, poetsen of gewoon goed buurten… meld je aan als vrijwilliger bij onze beheerder. Alleen samen staan we sterker in tijden dat we dagelijks te maken hebben met  een terugtrekkende overheid en teruglopende subsidieregelingen. In de toekomst zal de coöperatie daarom met nieuwe initiatieven komen op het gebied van wonen, werken en niet te vergeten het welzijn van o.a. de steeds groter wordende groep ouderen in Biest-Houtakker.

Coöperatie

Met de coöperatie hebben we een transparante en democratische ondernemingsvorm, met inmiddels bijna 350 leden, met een strategie gericht op de lange termijn. De coöperatie is er voor de leden, maar ook voor alle inwoners van Biest-Houtakker. De ambities zullen alleen worden waargemaakt met een professioneel bestuur, kritisch toezicht vanuit het Bob, en natuurlijk met leden die zich inzetten om van ’t Gebint een succes te maken, nu en in de toekomst!

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie bestaat momenteel uit vijf bestuursleden:

Voorzitter Vacant
Secretaris Leran Parren
Penningmeester      Richard Coppens
Bestuurslid Marian van Lieshout
Bestuurslid Koen van Waes
Bestuurslid Wendy van den Aker

Contact

Heb je een vraag voor de coöperatie of wil je graag meer weten, neem dan contact op via cooperatie@biest-houtakker.eu 

Belangenorgaan Biest-Houtakker (BOB)


Geschiedenis

Het Belangen Orgaan Biest-Houtakker vergaderde voor het eerst op 15 maart 1977. Het doel van het BOB is nu nog net zo actueel als toen. Zo citeren wij uit het oprichtingsverslag: 

“Wij hopen in de toekomst de gemeenschappelijke belangen goed te behartigen en daardoor de leefbaarheid van ons kerkdorp te kunnen vergroten.”

Sinds de oprichting van de Coöperatie Biest-Houtakker in 2012 heeft de Coöperatie deze rol overgenomen van het BOB en heeft het Belangen Orgaan enkel nog een toezichthoudende functie. Zo is het BOB het aanspreekpunt voor de drie verenigingen die gebruik maken van verenigingsgebouw De Gemeynt (De Jeugd, Biestse Boulers en het Gilde), en het kan bemiddelen als mensen eventueel conflicten zouden hebben met andere dorpsorganisaties.

Het bestuur van het Belangen Orgaan Biest-Houtakker bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Annie van de Wouw
Secretaris Kees van den Heuvel
Penningmeester      Frans Tolboom
Bestuurslid Karel Mulder

De stichting heeft tot doel het algemeen nut te dienen.

Algemeen beleidsplan

Gelden die gegenereerd worden uit subsidies van fondsen en andere geldgevers komen volledig ten goede aan projecten die opgezet worden in Biest-Houtakker. Hiermee wordt de leefbaarheid in Biest-Houtakker op een hoger plan gebracht. Voorbeelden zijn het dorpshuis ’t Gebint, onderwijs, culturele activiteiten, ondersteuning van maatschappelijke activiteiten in de breedste zin van het woord.

Beloningsbeleid

Bestuursleden worden niet beloond, onkosten worden wel vergoed.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

  • Jaarvergadering met verschillende maatschappelijke organisaties
  • Gesprekken met de woonstichting t.a.v. wonen in Biest-Houtakker
  • Informatief overleg met de basisschooldirectie
  • Contacten onderhouden met verschillende verenigingen in Biest-Houtakker

Het belangenorgaan is een stichting en heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aan de stichting in aanmerking komen voor een aftrek bij de aangifte Inkomstenbelasting. Voor de laatste informatie op dit gebied, zie de website van de belastingdienst. Voor meer informatie over de financiële positie van het BOB kunt u contact opnemen via franstolboom@hotmail.com. 


Contact

Heb je een vraag voor het BOB of wil je graag meer weten, neem dan contact op via bobbiesthoutakker@gmail.com.

Secretariaatsadres: Pastoor Boelaarsstraat 20, 5084 GE Biest-Houtakker. RSIN: 95.83.002


Verslagen

Wilt u meer weten over wat het BOB heeft bereikt de afgelopen jaren? Lees dan