• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Structuurvisie Hilvarenbeek

Geschreven door Marcel Mulders.

Meepraten over de gemeentelijke structuurvisie

Ook belangrijk voor Biest-Houtakker!

 

Sinds ruim een jaar is elke gemeente verplicht een zogenaamde structuurvisie te hebben. Veel gemeenten zijn daar op het ogenblik mee bezig. Zo ook Hilvarenbeek.

 Folder structuurvisie

In de structuurvisie geeft de gemeente aan waar zij op
het gebied van de ruimtelijke ordening naar toe wil.
Waar wordt gebouwd en waar niet? Waar wil ze activi-
teiten toestaan of juist voorkomen? Welke mogelijk-
heden krijgen de stoppende agrarische bedrijven?
De antwoorden zullen te vinden zijn in de visie, die
daarmee een belangrijke onderlegger is voor nieuwe bestemmingsplannen.
Nieuwe aanvragen of plannen die niet in het bestem-
mingsplan passen, zal de gemeente beoordelen aan
de hand van de structuurvisie. Kortom, een belangrijk
stuk voor iedereen.

 

De visie voor Hilvarenbeek is nog niet klaar. De
gemeenteraad wil tijdens de voorbereiding alle inwo-
ners de kans geven om mee te discussiëren over
de toekomst. Op 12 oktober is een avond georgani-
seerd, waar alle inwoners en belangengroepen voor
zijn uitgenodigd.

 

Op haar website stelt de gemeente een folder beschikbaar. Die geeft aan wat de structuurvisie in zijn algemeenheid zou kunnen zeggen over bijvoorbeeld wonen, werken en voorzieningen. Verder is er voor alle dorpen en voor het buitengebied een gebiedsindeling opgenomen. Voor elk deelgebied is aangegeven wat er wel en niet kan en onder welke voorwaarden.

 

De discussieavond vindt plaats op maandag 12 oktober a.s. om 19:30 uur in Partycentrum Hercules in Diessen.

 

We hebben 133 gasten en geen leden online