• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head 15
  • foto head 16

Senioren vergaderen over toekomst.

Geschreven door Theo de Graag.

senior

 

Op vrijdagavond, 19 juni jl vond om 19.30 uur in verenigingsgebouw De Gemeijnte een bijeenkomst plaats voor alle inwoners van Biest-Houtakker van 55 jaar en ouder. De opkomst voor deze bijeenkomst was zeer goed, want er moesten uiteindeelijk nog stoelen wordeen bijgehaald om iedeereen te kunnen laten zitten.

 

Als opening werd de fotocollage van de Biest op muziek van Gerard van Maaskkkers (Hier heur ik thuis) gedraaid. Deze collage vormde ook de opening van de zêveraovonden 2008.


Na de officiële opening door de voorzitter van het B.O.B., Annie van Dijck, was het woord aan de goedleidende dagvoorzitter, AnneMarie Holthausen, die met name de vaart in het programma hield. Alvorens aan mogelijkheden in de regio te beginnen, gaf zij het woord aan Wethouder Kees van Mol. Behalve hij was ook Wethouder Wim Lemmens en de adviseur van de gemeente Dick Loeff van het S.R.E. aanwezig.

 

Wethouder van Mol meldde in zijn inleiding dat de gemeente best aandacht heeft voor de leefbaarheid in de kleine kernen, maar dat ook die kleine kernen daar wat voor moeten doen. M.a.w. zeker niet achterover leunen.

 

Daarna werd het promotiefilmpje van Elsendorp gedraaid, waar diverse mogelijkheden voor ouderen werden gecreërd in de nieuwbouw van de brede school. Vervolgens gaven Chris Way, ondersteund door Lambert Verhoeven, een toelichting op het Esbeekse Huiskamerproject. Beide projecten bieden mogelijkheden, die aan kunnen sluiten op ontwikkelingen in Biest-Houtakker.

 

Na de pauze werd het aanwezige publiek in 6 groepen verdeeeld om te discussiëren over een vijftal stellingen.

1. Aanleunwoningen in centrum Biest-Houtakker: waar is dat centrum dan?

De meerderheid van de aanwezigen vonden inderdaad dat die woningen in het centrum thuishoren. Als centrum wordt aangeduid het gebied tussen kerk en school.

2. Seniorenwoningen in een nieuw plan Beverakkers 4 of juist in een drukkere omgeving waar wat meer zicht is?

De aanwezigen vonden bijna unaniem dat Beverakkers 4 geen omgeving is voor seniorenwoningen.

3. Wonen in het buitengebied. Tot welke fysieke geschiktheid is dit mogelijk?

Men vindt dat in sommeige gevallen wonen van ouderen in het buitengebied mogelijk moet zijn. Woonruimten, die ontstaan moeten na beëindiging worden opgeheven. Ook tast deze mogelijkheid het bouwen van b.v. een hofje in het centrum aan.

4. Andere kleine kernen van de gemeente. Toch al eerder dan noodzakelijk is een koop- of huurwoning in b.v. Diessen of Hilvarenbeek?

Nee, de algemene mening was "Hier heur ik thuis"!

5. Wat gebeurt er met de kerk?

Opgemerkt wordt dat dit gebouw als zodanig nooit verloren zal gaan. Er is immers prake van een Rijksmonument. Over dit onderwerp zal het parochiebestuur op redelijk korte termijn een bijeenkomst voor parochianen houden.

 

Aan het einde van de bijeenkomst werden de aanwezigen verrast met een glas Biest Regentje. Tevens werd men uitgenodigd een evaluatieformulier in te dienen. Mogelijk leidt deze evaluatie tot een enquête onder alle inwoners van Biest-Houtakker van 55 jaar en ouder.

 

Een geslaagde avond die de start kan gaan vormen tot een ontwikkeling van de leefbaarheid voor senioten in Biest-Houtakker.

 

Wilt u daaraan een bijdrage leveren, geef u dan sals vrijwilliger op bij Jo van de Pas van het B.O.B. (013-5056260)

 

 

 

Parochiebestuurders gezocht!

Geschreven door Corrie Priems.

Op zondag 14 juni jl. is na de Eucharistieviering in de st. Antonius van Paduakerk afscheid genomen van Tinie Vromans en Theo de Graaf, twee van de vier bestuursleden van de parochie Sint Antonius van Padua te Biest-Houtakker. Beide vertrekken met een zeer respectabele staat van dienst, maar verlaten het bestuur wel in 'roerige tijden' ...
 

Afscheid Tinie en Theo

Tinie en Theo hadden aangegeven speciaal op deze zondag afscheid te willen nemen omdat we op die dag het feest van onze patroonheilige vierden. Na de viering werden de verdere feestelijkheden voortgezet in restaurant Wokgarden. In het gezelschap van vele Biestsenaren, familieleden en andere belangstellenden werden de twee heren toegesproken door Corrie Priems, een van de twee overgebleven bestuursleden. Er werd een overzicht gegeven van activiteiten die ze verricht hebben; een kleine greep daaruit.

 

Tinie Vromans was sinds 1 juli 1985 bestuurslid met portefeuille bouwzaken en onderhoud. In deze hoedanigheid heeft hij o.a. gezorgd voor:
- het opnieuw laten schilderen van de binnenkant van de kerk in de kleuren van de tegelvloer (steenrood met okergeel);
- het laten restaureren van het glas-in-lood van de kerkramen en daarbij zelf hand- en spandiensten verleend;
- het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan voor de kerk op basis van de inspectierapporten van de Monumentenwacht;
- herstel/restauratie van de toren incl. kruis, haan en torenuurwerk;
- de bescherming van de kerkuil (die tot voor kort in de toren huisde).
Naast deze werkzaamheden voor de kerk is/was hij actief bij vele andere verenigingen.

Theo de Graaf heeft nog een langere staat van dienst en is sinds 1 mei 1983 bestuurslid en later secretaris en vice-voorzitter. Hij verzorgde o.a.:
- de communicatie tussen onze parochie en de andere parochies binnen de gemeente- en dekenaatgrenzen;
- het voorzitterschap, in periodes ‘zonder’ priester of daartoe gemachtigd door de waarnemend priester;
- als voorganger woord- en communiediensten en avondwaken;
- de voorbereidingen op de 1e Communie en later op het Vormsel (i.s.m. anderen);
- oprichting en redacteurschap van parochieblad ‘Antonius’ preekstoel’;
- de aanvragen voor pauselijke onderscheidingen en alle correspondentie met bisdom e.a.
De lijst van werkzaamheden als bestuurslid (in verschillende functies) is nog langer dan die van Tinie.

Beide scheidende leden hebben al weer een andere invulling gevonden voor de mogelijk vrijkomende tijd: de Biestse Boulers hebben er twee nieuwe leden bij.

Na deze woorden werden Tinie en Theo verrast met een cadeau dat voor het eerst in de geschiedenis van de Biestse kerk is uitgereikt. Ze kregen een handvervaardigde zilveren erespeld van de Biestse kerk voor hun vele vrijwilligerswerk dat ze jarenlang voor de kerk hebben gedaan. Daarna werd hen een geschilderd Biests of jachttafereel aangeboden; geschilderd op oude houten lamellen uit de toren van onze kerk.
Tot besluit kregen ze nog een envelop om een persoonlijke wens tot uitvoer te brengen en reikte Cees van Hoof een boeket uit aan de vrouwen van de scheidende bestuursleden.

Theo sprak mede namens Tinie de aanwezigen toe en bedankte iedereen hartelijk voor de cadeaus en voor hun aanwezigheid. Theo benadrukte de woelige wateren waarop de kerk in deze tijden vaart en het belang van goede bestuurders en een parochie die achter het bestuur staat.
Hierna werden Theo en Tinie door de aanwezigen persoonlijk gefeliciteerd.

 

Hoe nu verder met het Biestse parochiebestuur?

De taak van Tinie wordt overgenomen door Jack v.d. Huijgevoort, die als adviseur het bestuur raad zal geven over bouwzaken en onderhoud. De overige bestuurstaken zijn nog niet officieel overgedragen. Twee kandidaten lopen mee met het bestuur, maar hebben nog geen definieve toezegging gedaan i.v.m. wijzigende werkzaamheden en de mogelijk zware taak die op de bestuurders rust.

Cees van Hoof en Corrie Priems, de zittende bestuursleden, hebben behoefte aan ondersteuning van een paar goede, stevig in hun schoenen staande bestuurders. Het zijn roerige tijden in de kerk met alle hervormingen die de bisschop heeft aangekondigd. Het is belangrijk dat we als bestuur goed op blijven letten wat er allemaal gebeurt, welke kant de ontwikkelingen in gaan en wat dat betekent voor onze parochie en onze kerk.

Als er iets is, waar het huidige bestuur voor stond en nu nog voor staat, is het wel het behoud van de kerk en zijn functie in Biest-Houtakker. Het is een plek waar we samen kunnen komen om met elkaar te vieren, om met elkaar te rouwen, maar ook om met elkaar naar verhalen uit de bijbel, naar verhalen over Jezus te luisteren, met elkaar te bidden en te zingen. We hebben een mooie, goed onderhouden kerk; we hebben koren van een hoge kwaliteit die elke viering opluisteren met liederen die met veel enthousiasme gezongen worden en we hebben vele vrijwilligers die de kerk mee draaiende houden. Dit is gemeenschap en dat willen we niet verloren laten gaan.

 

Na de zomervakantie willen we de Biestse gemeenschap bijeenroepen om te kijken wat onze achterban wil met onze kerk en wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u meedenken en/ of meebesturen laat her ons weten. Neem contact op met Cees van Hoof of Corrie Priems.
Wij zijn ook nog op zoek naar een organist voor ons gemengd koor; eind juli a.s. neemt Theo Remmerswaal afscheid.

Tini Vromans en Theo de Graaf ontvangen zilveren erespeld van parochie

Geschreven door Lennart de Graaf.

 

kerkpadua Op zondagochtend 14 juni werd in de Biestse kerk de jaarlijkse st. Antonius van Padua viering gehouden. Deze mis is normaliter al feestelijk, echter deze keer was de mis nog specialer. De reden hiervoor was dat de mis ook werd aangegrepen om de vertrekkende bestuursleden Theo de Graaf en Tini Vromans te bedanken. Tini en Theo, beide al meer dan 25 jaar actief in het bestuur, werden door pastoor Barberien bedankt voor hun inzet voor de Biestse parochie.

 

 Na afloop van de mis werden de kerkgangers uitgenodigd voor het traditionele "kopje koffie met wat lekkers" in restaurant Wok Garden. Tijdens de koffie werden Tini en Theo toegesproken door mede bestuurslid Corrie Priems. Hun staat van dienst werd samengevat en bleek bij beide een indrukwekkende lijst. Tini heeft zich met name op het bouwkundige vlak ingezet, wat voor Biest-Houtakker heeft geresulteerd in een kerkgebouw dat in pico bello staat verkeert. Bij Theo werden o.a. zijn bijdragen aan de woord- en communiediensten, de vormselwerkgroep en zijn taak als secretaris geprezen.  Als dank ontvingen beide uit handen van Cees van Hoof een schildering gemaakt op een houten paneel dat oorspronkelijk afkomstig is uit de kerk, maar dat bij restauratie vervangen diende te worden. Daarnaast ontvingen beide heren ook de zilveren erespeld van de parochie voor hun uitzonderlijke verdiensten.

Volgens de statuten mag een persoon slechts 8 jaar zitting hebben in het parochiebestuur. Bij gebrek aan kandidaten is dat bij Theo en Tini dus flink wat langer geworden. Wat Theo en Tini betreft had dat zelfs nog wat langer mogen duren. Het bisdom heeft echter aangegeven dat zij het wenselijk vonden om voor opvolging te gaan zorgen. Volgens mede bestuurslid Corrie Priems komt het afscheid echter wel op een vervelend moment, omdat er spannende tijden voor de parochie aanbreken. Er blijkt namelijk sprake van een herindeling van parochies, wat in de praktijk zou kunnen resulteren in een nieuwe grotere parochie waarbij geen diensten en vieringen meer plaats zullen hebben in Biest-Houtakker. Dat is volgens het kerkbestuur (maar natuurlijk ook veel andere Biestenaren) een slechte zaak. Er zal dan ook alles worden gedaan om dat te voorkomen.

Een wat uitgebreider artikel over de afscheidnemende bestuursleden wordt op het moment geschreven door Corrie en wordt binnenkort op onze website gepubliceerd. Ook het laatste nieuws omtrent de herindeling van de parochie (en de gevolgen daarvan voor Biest-Houtakker) kunt u ook hier lezen.

Officiële ingebruikname WWW.BIEST-HOUTAKKER.EU

Geschreven door Lennart de Graaf.

 

web_links

Eindelijk is het dan zover! Na een testfase van ongeveer een jaar wordt de website van Biest-Houtakker officieel in gebruik genomen. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 26 juni aanstaande om 20.00 uur in gemeenschapshuis de Gemeynt. 

Op deze avond zal kort worden verteld over de ontwikkeling en opzet van de website door de technisch beheerder en een van de redacteurs. Vervolgens zal de website officieel in gebruik worden genomen door de voorzitter van het Belangenorgaan Biest-Houtakker. Hierna kunt u, onder het genot van een hapje en drankje, uw bevindingen en reacties kwijt bij de website bouwers en redacteurs.

Graag nodigen we alle inwoners van Biest-Houtakker uit voor deze ingebruikname. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. Wie echter niet kan wachten, kan uiteraard nu al een kijkje nemen op www.biest-houtakker.eu.

Wellicht tot ziens!

Namens Het team van bouwers en redacteurs van www.biest-houtakker.eu
Lennart de Graaf

 

p.s.  www.biest-houtakker.eu is op zoek naar mensen die het redacteurteam zouden willen versterken. Vind je het leuk om regelmatig het laatste nieuws van Biest-Houtakker te verslaan, meld je dan aan als redacteur. Dit kan bij Lennart de Graaf, Theo de Graaf, Ed van Hees, Jos Vingerhoets, Joep Vingerhoets, Bart van Kollenburg of Toine van Balkom.

Indeling SVSOS 1 seizoen 2009 -2010

Geschreven door Antoon van de Sande.

logo_svsos

5e klasse 5H

Audacia

Broekhoven

EDN'56

Nordea (SET/JPS)

Ons Vios

SC Olympus

Spoordonkse Boys

SVG

SVSOS

Tuldania

VCB

Willem II

 

Nieuw ten opzichte van vorig seizoen zijn  Nordea(Set-JPS-fusieclub),Ons Vios, SC Olympus, Tuldania en Willem II. Uit de poule van SVSOS 1 zijn verdwenen: Hilvaria(kampioen), De Bocht ’80, SV Reeshof en SDO’39.

We hebben 232 gasten en geen leden online